S.NO Name From To
1 Late Shri Indar Singh 07.11.1971 06.07.1973
2 Late Shri Chhabbil Dass 07.07.1973 02.07.1975
3 Late Shri Indar singh 03.07.1975 12.11.1976
4 Late  Shri Sita Ram Bakshi 13.11.1976 22.02.1997
5 Late Shri Hira Singh thakur 23.02.1976 06.07.1997
6 Late Shri M.G Chitkara 07.07.1977 02.04.1978
7 Late shri Indar Singh 03.04.1978 06.08.1983
8 Shri Bhawani Singh 07.08.1983 08.10.1988
9 Late Shri Indar Singh 09.10.1988 25.03.1995
10 Shri Arun Kumar Goel 26.03.1995 29.11.1995
11 Shri D.N Ronta 30.11.1995 11.04.1997
12 Shri Naresh Kumar Thakur 12.04.1997 04.07.1999
13 Shri Ajay Kumar 05.07.1998 24.07.1999
14 ShriRaminder Kumar Gautam 25.07.1999 26.08.2000
15 Shri Naresh Kumar Thakur 27.08.2000 28.09.2002
16 Shri Ajay Kumar 29.09.2002 18.12.2004
17 Shri Pawan Thakur 19.12.2004 11.01.2006
18 Shri Ramakant Sharma 12.01.2006 01.03.2008
19 Shri Ramakant Sharma 02.03.2008 12.09.2009
20 Shri Shashi Kumar 13.09.2009 20.03.2010
21 Shri Naresh Kumar Sood 21.03.2010 20.07.2011
22 Shri R.K Bawa 07.08.2011 20.12.2012
23 Shri Rajinder Singh Dogra 30.12.2012 08.09.2013
24 Shri Shrawan Dogra 09.09.2013 05.09.2015
25 Shri Desh Raj Sharma 06.09.2015 27.12.2016
26 Shri Shrawan Dogra 28.12.2016 30.12.2017
27 Sh. Ashok Sharma 01.01.2018