S.NO Name From To
1 Late Shri Chhabil Dass Sood 07.11.1971 06.07.1973
2 Late Shri Beli Ram Thakur 07.07.1973 08.08.1981
3 Shri Kapil Dev Sood 09.08.1981 09.10.1988
4 Shri Brahma Nand Sharma 06.11.1988 25.06.1994
5 Late Shri Bhagat Ram Sharma 26.03.1995 11.07.1996
6 Shri Balbir Singh chandel 14.09.1996 26.08.2000
7 ShriBalbir singh Chauhan 27.08.2000 11.01.2006
8 Shri Daulat Ram sharma 12.01.2006 26.07.2011
9 Shri I.N. Mehta 07.08.2011 31.03.2013
10 Shri Bhoj chander Thakur 01.06.2013